Thứ Năm, 1 tháng 1, 2009

Khoa cúng Trần Triều ( Tiếp theo )

Nhất tâm phụng thỉnh, Ngân hoàng khiển phái, quỳnh cán lưu huy, tú mộ ngân sàng khổn thức minh thùy vu nhị hậu, kim chi ngọc điệp, phương hình đán tục vị tứ vương, quy đức mẫu nghi,gia thanh trai mỹ, thân nhân hậu trạch,quốc sử mưu phương, cộng hưng dư bỉ> Sích tử quân Mông thực huệ. Cung duy trần triều vương phi thiên thành công chúa nguyên từ quốc mẫu phu nhân thánh tiền.

Duy nguyện tạm ly hảo tọa giáng phó long sa chứng minh công đức !

Nhất tâm phụng thỉnh, Thiệu bảo nguyên đông Trọng Dữ danh tướng, thao lược tự gia đình tố giảng,thủy chung dư quốc tố đông hưu, huynh đệ , phụ tử chi vinh,vu chốc phọc tà nhất thể, tòng đại vương ư bàng ích, lĩnh binh tiền vãng vị cố nha, tuy đại diệt, vu đông thiệp đấu, phân quân sứ chuyên vi tập dực, kiếp sơn bẩm lăng tương chi kiếp chiến cung nhát chương nhi yếu nhuận ứng đàn, thăng thùy dương nhật chi tộc kỳ, bình giới chi vi tích . Phong khai quốc công thần hiệu chi kỳ công, phong tiết độ sứ quyền thư kỳ lục, vạn cổ như tâm như phân phong thiên thu bất dị.
Tứ thân vương tử : Hưng vũ đại vương,Hưng hiển đại vương, Lương nhược đại vương,Hưng trí đại vương, thánh tiền.
Duy nguyện Đại vương giáng phó, thần quang đồng chúc hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh !
Nhất tâm phụng thỉnh , Phạm thị vĩ nhân Trần triều nương nương, anh hùng tu trí học vấn kiến ư thi văn, tài khí tuyệt luân, kinh doanh thiện ư thao lược. Quan như chí lệ chư thư, phối vương nữ nhi xuất thêm giới tán, tái ưu văn võ, chu toàn thân, bách môn soái trung hiên thán phục. Bi võ liệt văn, do thù công mậu đức,, thống lĩnh tam quân, uy lệnh nguy nga tri tráng thân nhân luận cộng, khâm ngũ phủ mệnh hành chi gia, bảo quốc hộ dân mạc tráng thần công phục chính trừ tà anh danh thánh đức .
( Còn tiếp )

Không có nhận xét nào: