Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Phat thuyet cuu kho chan kinh

Phật thuyết cứu khổ chân kinh

Nam mô cứu khổ cứu nạn Linh cảm quan thế âm bồ tát bách thiên vạn ức phật !
Hằng hà sa số phật vô lượng công đức Phật !
Phật cáo át nan ngôn thử kinh
Đại thánh năng cứu ngục tù
Năng cứu trọng bệnh, năng cứu bách nạn khổ
Nhược hữu nhân độc tụng nhất thiên biến nhất thân ly khổ nạn
Độc tụng nhất vạn biến toàn gia ly khổ nạn
Nam mô Phật lực uy
Nam mô Phật lực hộ
Sử nhân vô ác tâm
Linh nhân thân đắc độ hồi quang bồ tát ,hồi thiện bồ tát
A nôc đại thiên vương chính thiện bồ tát
Ma hưu ma hưu
Thanh tịnh tỷ khưu quan sự dắc tán
Tư sự đắc hưu, chư đại bồ tát
Ngũ bác a la hán cứu hộ đệ tử
Thân tất dai ly khổ nạn tự nhiên quan thế âm bồ tát
Anh lạc bất tu giải
cần độc thiên vạn biến
Nhất thiết tai ương tự nhiên đắc giải thoát
Tín thụ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết
Kim ba kim ba đế
Cầu ha cầu ha đế
Đà la ni đế
Ni ha la đế
Tì lê nễ đế
Ma ha ca đế
Chân lăng càn đế bồ đề bà ha
Nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng
Phật quốc hữu duyên
phật phấp tương nhân
Thường lạc ngã tịnh
Triệu niệm quan thế âm
Mộ niệm quan thế âm
Niệm niêm tòng tâm khởi
Niệm phất bất ly tâm
Thiên la thần địa la thần
nhân ly nạn nạn ly nhân
Nhất thiết tai ương hoá vi trần
Úm a lỗ lặc kế sa bà ha
Quan âm đại sỹ tích hiệu viên thông
Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm khổ hải độ mê tân
Cứu khổ tầm thanh vô sái bát hiện thân
Nam vô quan thế âm bồ tát hoà ma ha tát ( tam biến )

Không có nhận xét nào: